Notícies

Convocatoria Junta General Ordinària d'Accionistes

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT

“ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, S.A.L.”


   DESCARREGA PDF


Sabadell, a 16 d'abril de 2021 

En la meva condició de President del Consell d’Administració de la societat Orquestra Simfònica Del Vallès, S.A.L. (la “Societat”), mitjançant la present procedeixo a comunicar l’acord del Consell d’Administració, amb data 9 d’abril de 2021, en virtut del qual se’ls convoca a la reunió de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, que es celebrarà a Sabadell, al carrer Narcís Giralt, número 40, el proper dia 18 de maig de 2021, a les 10:00 hores, d’acord amb el següent:
 
Ordre del Dia
 
Primer.-    Nomenament del President i Secretari de la reunió.
Segon.-
    Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2020.
Tercer.-
    Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de distribució de resultat corresponent a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2020.
Quart.-
     Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.
Cinquè.-
  Aprovació, en el seu cas, de la reelecció d’en Joan Collell Domènech com a membre del Consell d’Administració.
Sisè.- 
      Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de modificació d’estatuts de la Societat per la introducció del requeriment de majories reforçades en determinats àmbits de decisió de la Junta General.
Setè.-
       Delegació expressa de facultats.
Vuitè.-
      Precs i preguntes.
Novè.-
      Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la reunió.
 Atentament,

President del Consell d’Administració
Jordi Cos Pedrol________________________________________


P.S.1- Es fa constar expressament, als efectes previstos en l'article 172 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, que els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social, podran sol·licitar que es publiqui un complement de convocatòria incloent un o més punts de l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social dins dels 5 dies següents a la publicació de la convocatòria.

P.S.2- S'informa als accionistes que, segons l’establert a l'article 272 de la Llei 1/2010, de 2 juliol de Societats de Capital, des del moment de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que seran sotmesos a la seva aprovació per la Junta General, així com si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes. D'igual manera, els accionistes que representin almenys un 5% del capital social, podran examinar al domicili social, per si o en unió d'expert comptable, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa, així com, si escau, l'informe de gestió i, en el seu cas, l'informe de l'auditor de comptes.

P.S.3- Es recorda als accionistes el dret d'informació que els assisteix, segons l'establert a l'article 197 de la Llei 1/2010, de 2 de juliol de Societats de Capital, en virtut del qual els accionistes poden sol·licitar les informacions o aclariments que estimin precisos sobre els assumptes compresos a l’ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

P.S.4- S'acompanya a la present model de proxy o delegació d'assistència per a aquells accionistes que desitgin delegar la seva representació en la Junta a favor d'un altre accionista o no.

 

 


ComparteixL'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat empresarial i artística gestionada des de l'economia social amb vocació de servei a la seva comunitat.

Per això, el nostre projecte té aquesta triple dimensió: artística, social i empresarial.

Coneixe'ns una mica millor
Generalitat de Catalunya Diputacio Girona Diputació Barcelona Ajuntament Fundació BancSabadell Fluidra Moventia Mmaresme Benvic UAB Bardet HP Idneo Diputacio  Tarragona Ramon Llull Orfeo Catala CatMusica La Vanguardia
+ Veure tots
Amunt