Notícies

Convocatoria Junta General Ordinària d'Accionistes

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA
SOCIETAT

“ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, S.A.L.”


   DESCARREGA PDF (OSVSAL-Informe Consell modificació Estatuts_augment de capital)

Sabadell, a 30 de desembre de 2020

En la meva condició de President del Consell d’Administració de la societat ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, S.A.L. (la “Societat”), mitjançant la present procedeixo a comunicar l’acord del Consell d’Administració, amb data 28 de desembre de 2020, en virtut del qual se’ls convoca a la reunió de la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la Societat, que es celebrarà a Sabadell, al carrer Narcís Giralt, número 40, el proper dia 1 de febrer de 2021, a les 10:00 hores, d’acord amb el següent:ORDRE DEL DIA

Primer.- Nomenament de President i Secretari de la reunió.
Segon.- Aprovació, en el seu cas, de l’augment del capital social de la Societat.
Tercer.- Delegació de facultats al Consell d’Administració per a executar i formalitzar l’acord d’augment de capital social i donar una nova redacció a l’article 5 dels Estatuts Socials.
Quart.- Delegació expressa de facultats.
Cinquè.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la reunió.Atentament,

President del Consell d’Administració
Jordi Cos Pedrol

________________________________________

P.S. 1- Així mateix, segons l’establert a l’article 287 de la Llei 1/2010, de 2 de juliol de Societats de Capital, es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d’examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació dels estatuts socials que es proposa i l’informe justificatiu de la mateixa, així com de demanar l’entrega i enviament gratuït d’aquesta documentació.

P.S.2- Tenint en compte la crisis sanitària ocasionada per la Covid-19, en cas què la situació ho requereixi i la normativa vigent en aquell moment així ho empari, el Consell d’Administració de la Societat podrà proposar amb suficient antelació als accionistes que la present Junta General d’Accionistes se celebri per mitjans telemàtics, a través d’un sistema de conferència telefònica o videoconferència que asseguri degudament la identificació i autenticitat dels socis i/o dels seus representants, així com la connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents en remot a la reunió de la Junta.

En aquest sentit, en cas que la reunió de la Junta General es celebrés per mitjans telemàtics, el Consell d’Administració de la Societat habilitaria un canal de videoconferència i facilitaria per escrit una clau d’accés o contrasenya, dins les quaranta-vuit (48) hores prèvies a la reunió de la Junta.

Si per circumstàncies tècniques no imputables a la Societat o per raons de seguretat derivades de circumstàncies sobrevingudes alienes a la mateixa, es produís o practiqués una interrupció de la comunicació o el fi de la mateixa, no podrà invocar-se aquesta circumstància com privació il·legítima dels drets del soci.

Finalment, es deixa constància que, en aquest cas, la reunió s’entendria celebrada al domicili social.


ComparteixL'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat empresarial i artística gestionada des de l'economia social amb vocació de servei a la seva comunitat.

Per això, el nostre projecte té aquesta triple dimensió: artística, social i empresarial.

Coneixe'ns una mica millor
Generalitat de Catalunya Diputacio Girona Diputació Barcelona Ajuntament Fundació BancSabadell Fluidra Moventia Mmaresme Benvic UAB Bardet HP Idneo Diputacio  Tarragona Ramon Llull Orfeo Catala CatMusica La Vanguardia
+ Veure tots
Amunt