Notícies

Convocatoria Junta General Ordinària d'Accionistes

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA
SOCIETAT

“ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, S.A.L.”


   DESCARREGA PDF


Sabadell, a 24 de gener de 2020

En la meva condició de President del Consell d’Administració de la Societat ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS, S.A.L. (la “Societat”), mitjançant la present procedeixo a comunicar l’acord del Consell d’Administració, amb data 24 de gener de 2020, en virtut del qual se’ls convoca a la reunió de la Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, que es celebrarà a Sabadell, al carrer Narcís Giralt, número 40, el proper dia 25 de febrer de 2020, a les 10:00 hores, d’acord amb el següent:


ORDRE DEL DIA

Primer.-   Nomenament de President i Secretari de la reunió.
Segon.-   Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2019.
Tercer.-   Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta de distribució de resultat corresponent a l’exercici tancat a 31 d’agost de 2019.
Quart.-    Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social de l’Òrgan d’Administració.
Cinquè.- Proposta i votació respecte el nomenament d’en Joaquim Giménez Castells com a membre del Consell d’Administració.
Sisè.- Delegació expressa de facultats.
Setè.- Precs i preguntes.
Vuitè.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l’acta de la reunió.


Atentament,

President del Consell d’Administració
Jordi Cos Pedrol________________________________________

P.S. 1- Es fa constar expressament, als efectes previstos en l'article 172 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, que els accionistes que representin, almenys, el 5% del capital social, podran sol•licitar que es publiqui un complement de convocatòria incloent un o més punts de l'ordre del dia. L'exercici d'aquest dret haurà de fer-se mitjançant notificació fefaent que haurà de rebre's al domicili social dins dels 5 dies següents a la publicació de la convocatòria.

P.S. 2- S'adverteix als accionistes que, segons l’establert a l'article 272 de la Llei 1/2010, de 2 juliol de Societats de Capital, des del moment de la present convocatòria, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que seran sotmesos a la seva aprovació per la Junta General, així com si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes. D'igual manera, els accionistes que representin almenys un 5% del capital social, podran examinar al domicili social, per si o en unió d'expert comptable, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa, així com, si escau, l'informe de gestió i l'informe de l'auditor de comptes.

P.S. 3- S'adverteix als accionistes del dret d'informació que els assisteix, segons l'establert a l'article 197 de la Llei 1/2010, de 2 de juliol de Societats de Capital, en virtut del qual els accionistes poden sol•licitar les informacions o aclariments que estimin precises sobre els assumptes compresos a l’ordre del dia, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents.

P.S. 4- S'acompanya a la present model de proxy o delegació d'assistència per a aquells accionistes que desitgin delegar la seva representació en la Junta a favor d'un altre accionista o no.


ComparteixL'Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) és una realitat empresarial i artística gestionada des de l'economia social amb vocació de servei a la seva comunitat.

Per això, el nostre projecte té aquesta triple dimensió: artística, social i empresarial.

Coneixe'ns una mica millor
Generalitat de Catalunya Diputacio Girona Diputació Barcelona Ajuntament Fundació BancSabadell Fluidra Moventia Armoltec Mmaresme Benvic UAB Bardet HP Idneo Diputacio  Tarragona Ramon Llull Orfeo Catala CatMusica La Vanguardia
+ Veure tots
Amunt